نام و نام خانوادگی : ویدا ایلخانی

تخصص : جراح و متخصص چشم

فوق تخصص : جراح و متخصص چشم

 

سوابق تحصيلي:

مدرك پزشكي عمومي: دانشگاه علوم پزشكي شيراز             

تخصص چشم پزشكي : دانشگاه علوم پزشكي ایران- تهران                         

سوابق كاري:

هیآت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مدت 6 سال

1400: بیمارستان چشم پزشکی دکتر خدادوست    

سوابق آموزشي پژوهشي:

هیآت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مدت 6 سال

 

 


First name: Vida

Last name: IlKhani

Address: khodadoust eye hospital,saatarkhan square,zargari street,shiraz ,Iran

 

 

Education :

   MD degree: Shiraz University of Medical Science, Shiraz Medical School, Shiraz, Iran

                            

   Ophthalmology Certificate: Department of Ophthalmologist, Iran University of Medical Sciences,  Tehran, Iran                          

                      

Work Experiences :

   2021 to present:Khodadoust eye hospital

 

Accomplishments and honour :

  Faculty member of Bushehr University of Medical Sciences, for 6 yearsUA-141230297-UA-141230297-1